Skip to content
Research data finder
FI|EN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT ETSIN! Old Etsin (etsin.avointiede.fi) will be migrated into new Etsin (etsin.fairdata.fi) at the end of June 2019. After the migration all PUBLISHED datasets will be visible in new Etsin.
Describing the datasets in Etsin will not be possible after 12th June 2019. Instead, describing the datasets will be done in new metadata tool, Qvain, which will be launched at the begin of July 2019.
Note! Remember to publish your dataset if you want it to be migrated into new Etsin.

Search for a Dataset

32 datasets found
 • Metadata: 2/5

  Vesienhoitoalueiden seuranta - VHS Seuranta

  Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pinta- ja pohjavesien seuranta on järjestettävä niin,että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Pintavesien tilan tietojärjestelmään toteutettu VHS-seurantojen osajärjestelmä on tarkoitettu työvälineeksi pintavesien seurantojen suunnitteluun,...
 • Metadata: 2/5

  Kertymärekisteri KERTY

  Kertymärekisteriin kootaan tietoa sedimentteihin (mukaan lukien sedimentaatio ja ruoppausmassat), eliöihin, passiivikeräimiin ja maaperän eri jakeisiin kertyneistä haitallisista aineista. Tietosisältö koostuu ympäristön tilan seurannoissa, kartoituksissa ja tutkimuksissa, velvoitetarkkailuohjelmissa, pilaantuneiden maiden kartoituksen ja kunnostamisen...
 • Metadata: 2/5

  Eliölajit-tietojärjestelmä TAXON

  Eliölajit-järjestelmään kootaan tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista, luonto- ja lintudirektiivin lajeista sekä eräistä muista ympäristöhallinnossa seurattavista lajeista. Järjestelmään tallennetaan ko. lajeista havainto- ja havaintopaikkatietoja. Havaintopaikat kuvataan tarkkojen paikkatietojen (esim. kunta,...
 • Metadata: 2/5

  Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI

  Järjestelmä sisältää tietoja maa-alueista, joilla nykyisin tai aikaisimmin harjoitetusta toiminnasta on saattanut päästä maaperään haitallisia aineita ja alueista, jotka on tutkittu tai kunnostettu. Tietojärjestelmä sisältää tietoja alueiden sijainnista, alueella nykyisin tai aikaisemmin harjoitetusta toiminnasta, maankäytöstä, etäisyyksistä asutukseen,...
 • Metadata: 2/5

  Kansainväliset jätesiirrot -rekisteri (Basel-rekisteri)

  Kansainvälisiä jätesiirtoja valvovan viranomaisen ylläpitämä rekisteri voimassa olevista ja olleista jätteensiirtoilmoituksista ja niihin liittyvistä jäte-eristä sekä ilmoituksiin liittyvistä yrityksistä ja muista viranomaisista.
 • Metadata: 2/5

  Vesivarat - käyttötoiminta

  Vesivarat - Vesistöjen käyttötoiminta -osa sisältää säännösteltyjen vesistöjen käyttötoimintaan liittyviä laskentapalveluita. Järjestelmässä on mahdollista simuloida järven tai vesistön osan vesitasetta erilaisin juoksutusvaihtoehdoin. Vaihtoehdoille voidaan laskea arvio vesivoiman tuotosta, jos vesistössä on voimalaitoksia. Järjestelmä myös...
 • Metadata: 2/5

  Water turbidity daily product for the Baltic Sea 2012-2015

  Satellite remote sensing is used to monitor turbidity of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Turbidity represents the clarity of the water. Turbidity is caused by phytoplankton, minerals or dead organic matter in water. A daily turbidity product is calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE)...
 • Metadata: 2/5

  Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI

  Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI on osa Ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YSL 27§) ja siihen tallennetaan tietoja mm. ympäristölupavelvollisten luvista ja päästöistä vesiin ja ilmaan sekä jätteistä. Tietojärjestelmä tuottaa perustiedot valtakunnantason ympäristökuormituksesta ilmaan ja vesiin sekä jätetiedot. Tietojärjestelmä kattaa myös...
 • Metadata: 2/5

  Water turbidity weekly composite for the Baltic Sea 2003-2011

  Satellite remote sensing is used to monitor turbidity of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Turbidity represents the clarity of the water. Turbidity is caused by phytoplankton, minerals or dead organic matter in water. A turbidity weekly composite calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE)...
 • Metadata: 2/5

  Chlorophyll-a daily product for the Baltic Sea 2012-2015

  Satellite remote sensing is used to monitor the chlorophyll-a (ug/l) of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Chlorophyll-a (chl-a) represents the quantity of algae in the water but not directly the amount of cyanobacterium. A daily chlorophyll-a product is calculated in the Finnish Environment Institute...
 • Metadata: 2/5

  Kaavoituksen seurannan tilasto

  Kaavoituksen seurannan tilasto sisältää valtion ympäristöhallinnon tuottamaa ja keräämää tietoa maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä edeltäneen rakennuslain mukaisesta alueidenkäytön suunnittelusta. Kaavoituksen seurannan tilaston tiedot pyritään saamaan niiden alkuperäisiltä tuottajilta ja käyttämään niitä tilastoinnin pohjatietoina. Tietoja on...
 • Metadata: 2/5

  Hydrologian ja vesien käytön tietojärjestelmä HYDRO

  Järjestelmä sisältää tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden määrästä (vesistöjen vedenkorkeus) ja muista hydrologisista ilmiöistä (lumen vesiarvo, jäänpaksuus, veden lämpötila, yms.). Tietojärjestelmä käsittää...
 • Metadata: 2/5

  Chlorophyll-a daily product for the Baltic Sea 2003-2011

  Satellite remote sensing is used to monitor the chlorophyll-a (ug/l) of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Chlorophyll-a (chl-a) represents the quantity of algae in the water but not directly the amount of cyanobacterium. A daily chlorophyll-a product is calculated in the Finnish Environment Institute...
 • Metadata: 2/5

  Patoturvallisuuden tietojärjestelmä PATOTURVA

  Sisältää tietoja patoturvallisuuslainsäädännön alaisista patorakenteista: sijainti, yhteystiedot, luvat, patoturvallisuusasiakirjat, padon ja padotusalueen päämitat, hydrologiset mitoitusarvot, tarkastukset ja häiriötilanteet. Järjestelmä käyttää tai sieltä on yhteys myös vesistötietojärjestelmään. Padon omistaja toimittaa ajantasaiset tiedot padoista ja...
 • Metadata: 2/5

  Valtakunnallisen yöperhosseurannan keskustietokanta YÖPETI

  Tietokanta sisältää yöperhosten (kiitäjät, kehrääjät, yökköset, mittarit, juuriperhoset ja puuntuhoojat) seurantatietoa Suomesta. Seurantatulokset on kerätty yöperhorysillä. Jokaiselle seurantapaikalle on annettu rysätunnus. Pyydyskohtaiset laji- ja yksilömäärät ovat viikkokohtaisia (viikon koentaväli). Rysäpaikkatiedot sisältävät myös paikan nimen,...
 • Metadata: 2/5

  Vesimuodostumat-tietojärjestelmä VEMU

  Vesienhoitotyössä kootaan ja käsitellään vesimuodostumia koskevaa tietoa. Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan vesienhoitolain (1299/2004) mukaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa tai rannikkoveden osaa. Pintavesimuodostuma on siis näiden vesistön- ja rannikkovesien...
 • Metadata: 2/5

  Vesistötyöt VESTY - Vesistöhankkeet

  Hankkeilla on merkittävä rooli vesirakentamistoiminnassa. Lupa, rahoitus ja asianhallinnan asiat ovat pitkälti sidoksissa hankkeisiin, myös rakenteiden ja toimenpiteiden tarkkailu hankekokonaisuuksittain on nähty tärkeäksi. Järjestelmään tallennetuista hankkeista voidaan tehdä linkkejä asianhallintajärjestelmään sekä säännöstelyhankerekisteriin....
 • Metadata: 2/5

  Water turbidity daily product for the Baltic Sea 2003-2011

  Satellite remote sensing is used to monitor turbidity of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Turbidity represents the clarity of the water. Turbidity is caused by phytoplankton, minerals or dead organic matter in water. A daily turbidity product is calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE)...
 • Metadata: 2/5

  Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA)

  Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA) perustuu vesistömalliin, joka kattaa koko Suomen. Vesistömallilla tarkoitetaan vesistön hydrologista kiertoa ja veden kulkeutumista vesistön uomissa ja järvissä kuvaavaa mallia. Vesistömalli kuvaa veden kiertokulun sadannasta maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja valunnaksi mereen. Vesistömallissa on kuvattu...
 • Metadata: 2/5

  Chlorophyll-a weekly composite for the Baltic Sea 2003-2011

  Satellite remote sensing is used to monitor the chlorophyll-a (ug/l) of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Chlorophyll-a (chl-a) represents the quantity of algae in the water but not directly the amount of cyanobacterium. A chlorophyll-a weekly composite calculated in the Finnish Environment Institute...