Skip to content
Research data finder
FI|EN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT ETSIN! Old Etsin (etsin.avointiede.fi) will be migrated into new Etsin (etsin.fairdata.fi) at the end of June 2019. After the migration all PUBLISHED datasets will be visible in new Etsin.
Describing the datasets in Etsin will not be possible after 12th June 2019. Instead, describing the datasets will be done in new metadata tool, Qvain, which will be launched at the begin of July 2019.
Note! Remember to publish your dataset if you want it to be migrated into new Etsin.

Search for a Dataset

15 datasets found
 • Metadata: 2/5

  Vesienhoitoalueiden seuranta - VHS Seuranta

  Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pinta- ja pohjavesien seuranta on järjestettävä niin,että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Pintavesien tilan tietojärjestelmään toteutettu VHS-seurantojen osajärjestelmä on tarkoitettu työvälineeksi pintavesien seurantojen suunnitteluun,...
 • Metadata: 2/5

  Kertymärekisteri KERTY

  Kertymärekisteriin kootaan tietoa sedimentteihin (mukaan lukien sedimentaatio ja ruoppausmassat), eliöihin, passiivikeräimiin ja maaperän eri jakeisiin kertyneistä haitallisista aineista. Tietosisältö koostuu ympäristön tilan seurannoissa, kartoituksissa ja tutkimuksissa, velvoitetarkkailuohjelmissa, pilaantuneiden maiden kartoituksen ja kunnostamisen...
 • Metadata: 2/5

  Eliölajit-tietojärjestelmä TAXON

  Eliölajit-järjestelmään kootaan tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista, luonto- ja lintudirektiivin lajeista sekä eräistä muista ympäristöhallinnossa seurattavista lajeista. Järjestelmään tallennetaan ko. lajeista havainto- ja havaintopaikkatietoja. Havaintopaikat kuvataan tarkkojen paikkatietojen (esim. kunta,...
 • Metadata: 2/5

  Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI

  Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI on osa Ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YSL 27§) ja siihen tallennetaan tietoja mm. ympäristölupavelvollisten luvista ja päästöistä vesiin ja ilmaan sekä jätteistä. Tietojärjestelmä tuottaa perustiedot valtakunnantason ympäristökuormituksesta ilmaan ja vesiin sekä jätetiedot. Tietojärjestelmä kattaa myös...
 • Metadata: 2/5

  Hydrologian ja vesien käytön tietojärjestelmä HYDRO

  Järjestelmä sisältää tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden määrästä (vesistöjen vedenkorkeus) ja muista hydrologisista ilmiöistä (lumen vesiarvo, jäänpaksuus, veden lämpötila, yms.). Tietojärjestelmä käsittää...
 • Metadata: 2/5

  Vesimuodostumat-tietojärjestelmä VEMU

  Vesienhoitotyössä kootaan ja käsitellään vesimuodostumia koskevaa tietoa. Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan vesienhoitolain (1299/2004) mukaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa tai rannikkoveden osaa. Pintavesimuodostuma on siis näiden vesistön- ja rannikkovesien...
 • Metadata: 2/5

  Vesistötyöt VESTY - Vesistöhankkeet

  Hankkeilla on merkittävä rooli vesirakentamistoiminnassa. Lupa, rahoitus ja asianhallinnan asiat ovat pitkälti sidoksissa hankkeisiin, myös rakenteiden ja toimenpiteiden tarkkailu hankekokonaisuuksittain on nähty tärkeäksi. Järjestelmään tallennetuista hankkeista voidaan tehdä linkkejä asianhallintajärjestelmään sekä säännöstelyhankerekisteriin....
 • Metadata: 2/5

  Pintavesien tilan tietojärjestelmä, vedenlaatu PIVET

  Vesiviranomaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten vedenlaadun tarkkailuissa analysoimia fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia. Ympäristöhallinto sekä hallinnon ulkopuoliset tutkimuslaitokset suorittavat säännöllistä tarkkailua noin 5 000 havaintopaikalla. Näiden lisäksi tietoja on kerätty ja kerätään myös muilta havaintopaikoilta...
 • Metadata: 2/5

  Pohjavesitietojärjestelmä POVET

  Tietojärjestelmä tarjoaa tietoja ympäristöhallinnon luokittelemilta pohjavesialueilta (yli 6000 kpl) ja ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta (n. 80 kpl) kootut tiedot. Lisäksi järjestelmään on tallennettu tietoa pohjavesialueiden ja pohjavesiasemien ulkopuolella sijaitsevista yksittäisistä havaintopaikoista. Pohjavesialueilta saadaan pohjaveden laatuun ja...
 • Metadata: 2/5

  Järvirekisteri / Säännöstelyhankkeet

  Järvirekisterin Säännöstelyhankkeet -osio sisältää perustiedot Suomen säännöstelyhankkeista. Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.
 • Metadata: 2/5

  Järvirekisteri

  Järvirekisteri sisältää tietoa Suomen järvistä. Kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista on tallennettuna perustiedot (järven nimi ja valuma-aluejaon mukainen tunnus, sijaintitietoa, vesipinta-ala ja rantaviivan pituus). Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot mm. syvyyskartoitustilanteesta sekä fysiografiset tunnusluvut syvyyskartoitustyön...
 • Metadata: 2/5

  Pohjaeläintietojärjestelmä POHJE

  Valtakunnallinen pohjaeläintietojärjestelmä sisältää vesiviranomaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten pohjaeläinseurannoissa ja tarkkailuissa tuottamia pohjaeläinaineistoja sisä- ja rannikkovesistä. Lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa myös muiden tahojen tekemien pohjaeläintutkimusten tuloksia. Järjestelmä sisältää paitsi...
 • Metadata: 2/5

  Kasviplanktontietojärjestelmä KPLANK

  Kasviplanktontietojärjestelmä sisältää lähinnä ympäristö- ja aluehallinnon sisä- ja rannikkovesien seurantojen ja velvoitetarkkailujen kvantitatiivisia kasviplankton aineistoja. Aineisto sisältää ajallista ja paikallista tietoa kasviplanktonin määrästä, leväryhmien keskinäisistä suhteista ja lajiston koostumuksesta Suomen sisä- ja rannikkovesien sekä...
 • Metadata: 2/5

  Vesistötyöt VESTY - Rakenteet ja toimenpiteet

  Vesistötöiden kuvaaminen tapahtuu pitkälti rakenteiden ja toimenpiteiden kautta. Varsinaisten rakenteiden ja toimenpiteiden lisäksi omiksi päätyypeikseen on erotettu kunnostustoimenpiteet ja muut vesien käyttöä, hoitoa ja valvontaa tukevat aineistot. Järjestelmässä rakenteet on jaoteltu 22 rakennetyypiksi, esimerkiksi pato, penger ja pumppaamo....
 • Metadata: 2/5

  Ilmapäästötietojärjestelmä IPTJ

  Ilmapäästötietojärjestelmä (IPTJ) sisältää koko maan kattavat tiedot eri lähteistä peräisin olevien ilman epäpuhtauksien päästötiedoista sekä energia- ja jätesektoreiden kasvihuonekaasupäästöistä. Tietojärjestelmän päästölähdeluokittelut perustuvat YK:n ilmasto- ja kaukokulkeutumissopimusten luokitteluun. Tiedot koostuvat pistemäisten päästölähteiden...