Skip to content
Research data finder
FI|EN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT ETSIN! Old Etsin (etsin.avointiede.fi) will be migrated into new Etsin (etsin.fairdata.fi) at the end of June 2019. After the migration all PUBLISHED datasets will be visible in new Etsin.
Describing the datasets in Etsin will not be possible after 12th June 2019. Instead, describing the datasets will be done in new metadata tool, Qvain, which will be launched at the begin of July 2019.
Note! Remember to publish your dataset if you want it to be migrated into new Etsin.

Search for a Dataset

110 datasets found
 • Metadata: 2/5

  VELMU lajihavainnot

  VELMU LAJIHAVAINNOT Aineisto sisältää suuren joukon VELMU- ohjelmassa kerättyjä lajihavaintotietoja. Lajihavainnot on ryhmitelty eliöryhmittäin: putkilokasvit, levät, vesisammalet, pohjaeläimet ja bakteerit ja ne on esitetty lajien suomenkielisillä nimillä. Aineisto sisältää lajihavainnon lisäksi näytteenottoajankohdan, näytteenottomenetelmän sekä lajin...
 • Metadata: 2/5

  Vähittäiskaupan toimipaikat

  Vähittäiskaupan toimipaikat -aineisto kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin kaikkien myymälöissä tapahtuvan vähittäiskaupan toimialojen toimipaikat. Aineisto on vuodelta 2015. Toimialaluokitus on vuodelta 2008. Vähittäiskauppa-aineistosta on tuotettu erillinen päivittäistavarakauppa-aineisto, joka kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja...
 • Metadata: 2/5

  Total Suspended Matter, FI-LAKES, 2012-06-20

  Spatial distribution of quantitative water quality parameters, generated by the Modular Inversion and Processing System (MIP) of EOMAP / Germany. Product type: Total Suspended Matter (TSM) in [mg/l] or related Turbidity in [NTU]; Flags: greyvalue 0 land or not classified; greyvalue 250-254 unreliable pixel; 255 cloud;...
 • Metadata: 2/5

  Ympäristöhallinnon kirjastojen kokoelma- ja artikkelitietokanta

  Tietokanta sisältää viitetiedot ympäristöministeriön, alueellisten ympäristökeskusten, SYKEn, ARAn ja entisen Merentutkimuslaitoksen kirjastojen ylläpitämien kokoelmien aineistoista. Näiden kokoelmien yhteistietuemäärä on 129 000 tietuetta. Tietueita on tallennettu systemaattisesti 1980-luvulta saakka, mutta mukana on myös vanhempaa takautuvaa aineistoa....
 • Metadata: 2/5

  Jokisuistot

  JOKISUISTOT (1130) Jokisuistojen kuviotieto pyrittiin rajaamaan Airaksisen ja Karttusen N2000 luontotyyppioppaan (2001) kuvausten ja N2000 luontotyyppien inventointiohjeen mukaisesti (versio 6, 2016). Rajaukset toteutettiin ensin koko Suomen rannikon kattavasti asiantuntijaryhmässä, jonka jälkeen rajaukset tarkastettiin ja korjattiin aluekohtaisesti...
 • Metadata: 2/5

  PYLAIELLA LITTORALIS & ECTOCARPUS SILICULOSUS LEVINNEISYYSMALLI

  PYLAIELLA LITTORALIS & ECTOCARPUS SILICULOSUS LEVINNEISYYSMALLI Aineisto kuvaa lettiruskohahdun (Pylaiella littoralis) ja litupilvilevän (Ectocarpus siliculosus) levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu ruskein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta....
 • Metadata: 2/5

  Suunnittelutarvealueet

  Aineisto sisältää kuntien päättämien maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 3 momentin mukaisten voimassa olevien suunnittelutarvealueiden ulkorajat. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 1 momentin mukaisia suunnittelutarvealueita ei aineistossa ole esitetty. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi...
 • Metadata: 2/5

  Vesihuoltolaitosten tilastointijärjestelmä VELVET

  Suomen ympäristökeskus (ja sen edeltäjät) on ylläpitänyt 1960-luvulta alkaen vesi- ja viemärilaitosrekisteriä vesihuoltotilastona yhdessä vesi- ja viemärilaitosten ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Vesihuoltotilaston ylläpidossa automaattinen tietojenkäsittely otettiin käyttöön 1980-luvun alussa. Vesi- ja viemärilaitosrekisteri sai nykyisen...
 • Metadata: 2/5

  Liikennealueet

  Kotimaanliikenne jaetaan liikennealueisiin I, II ja III. Aineisto sisältää liikennealueiden I ja II rajat.
 • Metadata: 2/5

  EPHYDATIA FLUVIATILIS LEVINNEISYYSMALLI

  EPHYDATIA FLUVIATILIS LEVINNEISYYSMALLI Aineisto kuvaa murtovesisienen (Ephydatia fluviatilis) levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu violetein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta...
 • Metadata: 2/5

  Aluesadannan ja lumen aluevesiarvon laskenta-alueet

  Aineistossa kuvataan valuma-alueet, joille lasketaan sadannan aluearvoa ja lumen aluevesiarvoa. Näillä tarkoitetaan valuma-alueen keskimääräistä sadantaa ja lumen vesiarvoa tiettynä ajanjaksona. Sateen ja lumen aluearvoja käytetään mm. vesitaselaskelmiin, ajankohtaisen vesitilannekuvan luomiseen, vesitilannetiedottamiseen ja erilaisiin tutkimuksiin....
 • Metadata: 2/5

  PUNALEVÄYHTEISÖJEN LEVINNEISYYSMALLI

  PUNALEVÄYHTEISÖJEN LEVINNEISYYSMALLI Aineisto kuvaa punaleväyhteisöjen (Rhodophyta) levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu ruskein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmu@ymparisto.fi RED...
 • Metadata: 2/5

  Mahdolliset kapeat murtovesilahdet (1650)

  MAHDOLLISET KAPEAT MURTOVESILAHDET (1650) Luontodirektiivin kansallisessa raportoinnissa 2013 käytetty aineisto, joka kuvaa luontodirektiivin luontotyypin Kapeat murtovesilahdet (1650) mahdollisia esiintymiä Suomessa. POSSIBLE NARROW BRACKISH WATER BAYS (1650) The data set has been used in the National Habitat Directive reporting in 2013 and it depicts...
 • Metadata: 2/5

  Ympäristöhallinnon kirjastojen lehtitietokanta

  Ympäristöhallinnon kirjastoihin saapuvien ammatti- ja tiedelehtien tiedot sisältävä tietokanta. Aihealueina on ympäristötiedon lisäksi myös asuminen ja rakentaminen. Tietokanta sisältää sekä koti- että ulkomaista aineistoa. Ylläpidosta vastaavat ympäristöhallinnon virastojen kirjastot. Ylläpitäjiä ovat SYKEn, YM:n ja ARAn kirjastot. Järjestelmään on...
 • Metadata: 2/5

  Etäisyysvyöhykkeet

  Vyöhykkeiden etäisyydet on mitattu linnuntietä pitkin. Vyöhykkeiden ominaisuustietoina ovat yksilöivä tunnus, vuosi ja pinta-ala (m2) sekä koulujen ja kauppojen vyöhykkeissä etäisyys. Asemakaavoitetun alueen lievealue: Asemakaavoitetuille alueille on muodostettu yhden kilometrin lievealueet. Etäisyys on mitattu asemakaavoitetun alueen reunasta ulospäin....
 • Metadata: 2/5

  Kuntien poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut sekä ELY-keskusten t...

  Aineisto sisältää ELY-keskuksissa tallennetut kuntien poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut sekä Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueen tekemät poikkeamispäätökset. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen...
 • Metadata: 2/5

  Yleiskaavoitus

  Aineisto sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten yleiskaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vireillä olevien kaavojen ulkorajat. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että kaikki ELYt eivät ylläpidä aineistoa ja sen ajallinen kattavuus voi...
 • Metadata: 2/5

  MYTILUS TROSSULUS X EDULIS LEVINNEISYYSMALLI

  MYTILUS TROSSULUS X EDULIS LEVINNEISYYSMALLI Aineisto kuvaa sinisimpukan (Mytilus trossulus x edulis) levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu violetein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta...
 • Metadata: 2/5

  Rakennusperinnön inventointi kohteet ja alueet

  Aineisto sisältää sekä maakunnalliset että paikalliset rakennuskannan inventointikohteet ja -alueet. Maakunnalliseen aineistoon on digitoitu maakuntakaavoitusta palvelevat maakuntaliittojen teettämät inventoinnit ja paikalliseen aineistoon on digitoitu paikalliset inventoinnit kuten esim. kuntien teettämät kuntakohtaiset tai kaava-alueen inventoinnit sekä...
 • Metadata: 2/5

  CERAMIUM TENUICORNE LEVINNEISYYSMALLI

  CERAMIUM TENUICORNE LEVINNEISYYSMALLI Aineisto kuvaa punahelmilevän (Ceramium tenuicorne) levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu ruskein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmu@ymparisto.fi...