Skip to content
Research data finder
FI|EN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT ETSIN! Old Etsin (etsin.avointiede.fi) will be migrated into new Etsin (etsin.fairdata.fi) at the end of June 2019. After the migration all PUBLISHED datasets will be visible in new Etsin.
Describing the datasets in Etsin will not be possible after 12th June 2019. Instead, describing the datasets will be done in new metadata tool, Qvain, which will be launched at the begin of July 2019.
Note! Remember to publish your dataset if you want it to be migrated into new Etsin.

Search for a Dataset

8 datasets found
 • Metadata: 2/5

  Vesienhoitoalueiden seuranta - VHS Seuranta

  Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pinta- ja pohjavesien seuranta on järjestettävä niin,että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Pintavesien tilan tietojärjestelmään toteutettu VHS-seurantojen osajärjestelmä on tarkoitettu työvälineeksi pintavesien seurantojen suunnitteluun,...
 • Metadata: 2/5

  Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI

  Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI on osa Ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YSL 27§) ja siihen tallennetaan tietoja mm. ympäristölupavelvollisten luvista ja päästöistä vesiin ja ilmaan sekä jätteistä. Tietojärjestelmä tuottaa perustiedot valtakunnantason ympäristökuormituksesta ilmaan ja vesiin sekä jätetiedot. Tietojärjestelmä kattaa myös...
 • Metadata: 2/5

  Pintavesien tilan tietojärjestelmä, vedenlaatu PIVET

  Vesiviranomaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten vedenlaadun tarkkailuissa analysoimia fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia. Ympäristöhallinto sekä hallinnon ulkopuoliset tutkimuslaitokset suorittavat säännöllistä tarkkailua noin 5 000 havaintopaikalla. Näiden lisäksi tietoja on kerätty ja kerätään myös muilta havaintopaikoilta...
 • Metadata: 2/5

  Pohjavesitietojärjestelmä POVET

  Tietojärjestelmä tarjoaa tietoja ympäristöhallinnon luokittelemilta pohjavesialueilta (yli 6000 kpl) ja ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta (n. 80 kpl) kootut tiedot. Lisäksi järjestelmään on tallennettu tietoa pohjavesialueiden ja pohjavesiasemien ulkopuolella sijaitsevista yksittäisistä havaintopaikoista. Pohjavesialueilta saadaan pohjaveden laatuun ja...
 • Metadata: 2/5

  Järvirekisteri / Säännöstelyhankkeet

  Järvirekisterin Säännöstelyhankkeet -osio sisältää perustiedot Suomen säännöstelyhankkeista. Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.
 • Metadata: 2/5

  Vesienhoitoalueiden pintavesien kaikki seurantapaikat

  Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan Pintavesien tila-osiossa on osajärjestelmä VHS seuranta, jossa on ELY-keskusten tallentamat pintavesien seurantapaikat. Tässä aineistossa esitetään seurantapaikkojen perustiedot, kuten kuuluuko paikka perusseurantaa tai toiminnalliseen seurantaan ja mihin osaohjelmaan se kuuluu. Paikalta seurattavia laatutekijöitä ei...
 • Metadata: 2/5

  Kasviplanktontietojärjestelmä KPLANK

  Kasviplanktontietojärjestelmä sisältää lähinnä ympäristö- ja aluehallinnon sisä- ja rannikkovesien seurantojen ja velvoitetarkkailujen kvantitatiivisia kasviplankton aineistoja. Aineisto sisältää ajallista ja paikallista tietoa kasviplanktonin määrästä, leväryhmien keskinäisistä suhteista ja lajiston koostumuksesta Suomen sisä- ja rannikkovesien sekä...
 • Metadata: 2/5

  Ilmapäästötietojärjestelmä IPTJ

  Ilmapäästötietojärjestelmä (IPTJ) sisältää koko maan kattavat tiedot eri lähteistä peräisin olevien ilman epäpuhtauksien päästötiedoista sekä energia- ja jätesektoreiden kasvihuonekaasupäästöistä. Tietojärjestelmän päästölähdeluokittelut perustuvat YK:n ilmasto- ja kaukokulkeutumissopimusten luokitteluun. Tiedot koostuvat pistemäisten päästölähteiden...