Siirry sisältöön
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
FI|EN

TÄRKEÄÄ TIETOA ETSIMEN KÄYTÖSTÄ! Vanha Etsin -palvelu (etsin.avointiede.fi) siirtyy osaksi uudistettua Etsin -palvelua (etsin.fairdata.fi) heinäkuun alussa 2019. CSC siirtää kaikki vanhassa Etsimessä JULKAISTUT aineistot uuteen Etsimeen.
Aineistojen kuvailu päättyy vanhassa Etsimessä 12.6.2019. Aineistot kuvailaan jatkossa uuteen Etsimeen uuden Qvain -palvelun avulla, joka otetaan käyttöön heinäkuun 2019 alussa.
Huom! Muista julkaista aineistosi, jos haluat niiden siirtyvän uuteen Etsimeen.

Etsi aineistoa

Löytyi 254 aineistoa
 • Metatiedot: 4/5

  FIN-Benthic

  Citation This dataset has been introduced in: Jenni Raitoharju, Ekaterina Riabchenko, Iftikhar Ahmad, Alexandros Iosifidis, Moncef Gabbouj, Serkan Kiranyaz, Ville Tirronen, Johanna Ärje, Salme Kärkkäinen, Kristian Meissner, Benchmark database for fine-grained image classification of benthic macroinvertebrates, Image and Vision Computing, Vol. 78,...
 • Metatiedot: 2/5

  Corine maanpeite 2006

  CORINE Land Cover 2006 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2006. Eurooppalaisessa CLC2006 -projektissa tuotettiin Suomen alueelta vuoden 2006 maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2000-2006 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön....
 • Metatiedot: 2/5

  Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistettujen yleiskaavojen rasterit

  Aineisto käsittää vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat. Siten aineisto kattaa ennen vuotta 2000 kunnanvaltuustojen hyväksymät yleiskaavat siltä osin, kuin niiden alueet on alistettu vahvistettaviksi ja ne ovat tulleet voimaan. Valitusprosessien keston takia aineiston viimeinen yleiskaava vahvistui huhtikuun lopussa 2006. Vahvistettujen...
 • Metatiedot: 2/5

  Corine Land Cover 2006

  CORINE Land Cover 2006 dataset provides information on Finnish land cover and land use on 2006, and it's changes from 2000 to 2006. The data was produced as a part of the European CLC 2006 project. Dataset includes several spatial layers: • CLC raster (resolution of 25x25 m) and one in • CLC vector (minimum mapping unit 25 hectares and minimum...
 • Metatiedot: 2/5

  vesienhoitoalueiden seurantapaikat, Pohjavesi

  Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pohjavesien seuranta on järjestettävä niin, että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Vesienhoidosta annetun asetuksen (1040/2006) mukaisesti seurantaohjelmassa on oltava riittävästi seuranpaikkoja, jotta pohjavesien tila ja tilan luontainen...
 • Metatiedot: 2/5

  Vesienhoitoalueiden seuranta - VHS Seuranta

  Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pinta- ja pohjavesien seuranta on järjestettävä niin,että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Pintavesien tilan tietojärjestelmään toteutettu VHS-seurantojen osajärjestelmä on tarkoitettu työvälineeksi pintavesien seurantojen suunnitteluun,...
 • Metatiedot: 2/5

  Tulvariskialueet

  Paikkatietoaineisto sisältää maa- ja metsätalousministeriön 20.12.2011 nimeämät vesistö- ja meritulvien merkittävät tulvariskialueet. Alueiden rajauksissa on otettu huomioon tulvakartoituksen tarpeet. Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tapahtui tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella. Arvioinnin tekivät vesistö- ja meritulvien osalta...
 • Metatiedot: 2/5

  Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet

  Vuoden 2007 EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen melualueet. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
 • Metatiedot: 2/5

  MRL:n mukaisten yleiskaavojen ulkorajaukset

  Aineisto sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vuodesta 2001 lähtien hyväksyttyjen yleiskaavojen ulkorajat vektorimuotoisina. Aineisto sisältää kaavamuutoksista uusimman tilanteen siten, että päällekkäisiä alueita ei ole.
 • Metatiedot: 2/5

  Bathing Waters

  The Bathing Waters dataset, includes information on those bathing water areas that are monitored in accordance to the EU bathing water directive. In Finland areas with more than 100 visitors per day are included in the monitoring programme. The dataset is originally produced by the Kansanterveyslaitos (KTL) and it has been later corrected in Finnish...
 • Metatiedot: 2/5

  VELMU lajihavainnot

  VELMU LAJIHAVAINNOT Aineisto sisältää suuren joukon VELMU- ohjelmassa kerättyjä lajihavaintotietoja. Lajihavainnot on ryhmitelty eliöryhmittäin: putkilokasvit, levät, vesisammalet, pohjaeläimet ja bakteerit ja ne on esitetty lajien suomenkielisillä nimillä. Aineisto sisältää lajihavainnon lisäksi näytteenottoajankohdan, näytteenottomenetelmän sekä lajin...
 • Metatiedot: 2/5

  Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat

  Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY,23.10.2000) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa. Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan....
 • Metatiedot: 2/5

  Vähittäiskaupan toimipaikat

  Vähittäiskaupan toimipaikat -aineisto kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin kaikkien myymälöissä tapahtuvan vähittäiskaupan toimialojen toimipaikat. Aineisto on vuodelta 2015. Toimialaluokitus on vuodelta 2008. Vähittäiskauppa-aineistosta on tuotettu erillinen päivittäistavarakauppa-aineisto, joka kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja...
 • Metatiedot: 2/5

  Total Suspended Matter, FI-LAKES, 2012-06-20

  Spatial distribution of quantitative water quality parameters, generated by the Modular Inversion and Processing System (MIP) of EOMAP / Germany. Product type: Total Suspended Matter (TSM) in [mg/l] or related Turbidity in [NTU]; Flags: greyvalue 0 land or not classified; greyvalue 250-254 unreliable pixel; 255 cloud;...
 • Metatiedot: 2/5

  Linnut, lintudirektiivin raportointi 2013

  Linnut, lintudirektiivin raportointi 2013 sisältää kaksi paikkatietoaineistoa: - Linnut esiintymät, lintudirektiivin raportointi 2013 - Linnut levinneisyys, lintudirektiivin raportointi 2013 Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein lintudirektiivin toimeenpanosta. Raportti sisältää arvioinnin kaikkien direktiivin...
 • Metatiedot: 2/5

  Ympäristöhallinnon kirjastojen kokoelma- ja artikkelitietokanta

  Tietokanta sisältää viitetiedot ympäristöministeriön, alueellisten ympäristökeskusten, SYKEn, ARAn ja entisen Merentutkimuslaitoksen kirjastojen ylläpitämien kokoelmien aineistoista. Näiden kokoelmien yhteistietuemäärä on 129 000 tietuetta. Tietueita on tallennettu systemaattisesti 1980-luvulta saakka, mutta mukana on myös vanhempaa takautuvaa aineistoa....
 • Metatiedot: 2/5

  Jokisuistot

  JOKISUISTOT (1130) Jokisuistojen kuviotieto pyrittiin rajaamaan Airaksisen ja Karttusen N2000 luontotyyppioppaan (2001) kuvausten ja N2000 luontotyyppien inventointiohjeen mukaisesti (versio 6, 2016). Rajaukset toteutettiin ensin koko Suomen rannikon kattavasti asiantuntijaryhmässä, jonka jälkeen rajaukset tarkastettiin ja korjattiin aluekohtaisesti...
 • Metatiedot: 2/5

  Flood Risk Areas

  The Flood Risk Areas dataset (in Finnish: Tulvariskialueet) includes considerable inland and sea flood risk areas appointed by the Ministry of Agriculture and Forestry on 20.12.2011. The delineations of the flood risk areas takes into consideration requirements of flood mapping. The decision on appointing the considerable flood risk areas was based on the...
 • Metatiedot: 2/5

  PYLAIELLA LITTORALIS & ECTOCARPUS SILICULOSUS LEVINNEISYYSMALLI

  PYLAIELLA LITTORALIS & ECTOCARPUS SILICULOSUS LEVINNEISYYSMALLI Aineisto kuvaa lettiruskohahdun (Pylaiella littoralis) ja litupilvilevän (Ectocarpus siliculosus) levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu ruskein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta....
 • Metatiedot: 2/5

  Nature Recreational Areas

  The Nature Recreational Areas dataset is a nationwide spatial dataset (Virgis) including information on nature based recreational services. These services include recreational areas and services and publicly maintained outdoor routes. The services are provided mainly by municipalities, government, local associations working with recreational area, unions...